choropleth(1) darknet(1) dashboards(1) finance(2) plotly(1) r(4) shiny(1) tidyverse(1)